ตรวจสอบอาคารชุด

ตรวจสอบอาคารชุด

บริการรับ ตรวจสอบอาคารชุด คอนโด โรงงาน โรงแรม ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เพื่อยื่นขอใบรับรองการ ตรวจสอบอาคาร ร.1 ประจำปี โดยวิศวกร เรามุ่งมั่นพัฒนาทีมงาน เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการทำงานเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดีที่สุด รวดเร็วตามแผนงาน ด้วยราคาที่เหมาะสม ควบคู่กับมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานวิศวกรรมและกฎหมายควบคุมอาคาร โดยมีเป้าหมายสูงสุดของการตรวจสอบสภาพอาคารเพื่อให้เกิดความความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ และ ทรัพย์สิน โดยการตรวจสอบใหญ่จะเพิ่มรายละเอียดการตรวจและเพิ่มรายงานมากกว่าการตรวจสอบประจำปี แต่ไม่เพิ่มราคาตรวจสอบอาคาร

ตรวจสอบอาคารชุด ตรวจสอบความปลอดภัยใช้งานอาคารโดยวิศวกร ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกรและได้รับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบอาคารจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

ตรวจสอบอาคารชุด เน้นการตรวจสอบเรื่องการดูแลและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ ตามแผนการที่กำหนดไว้ในรายงานการตรวจสอบใหญ่ วัตถุประสงค์การตรวจสอบประจำปีนี้จะมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิต ทั้งชีวิตของผู้ใช้อาคารและพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยเป็นสำคัญ เพื่อให้อาคารมีสภาพความปลอดภัยในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย การตรวจสอบนี้จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ของงานวิศวกรรมถือเป็นหัวใจสำคัญของงานในอาคาร ประกอบด้วยระบบบริการและอำนวยความสะดวก ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ปกติมีราคาสูง ซึ่งเราจะต้องใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามกฏหมาย มาตรฐาน โดยการตรวจสอบนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การประเมินความสามารถในการทำงานของระบบต่างๆว่าอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และมีคนเสียชีวิต โดยส่วนใหญ่จะพบว่าเสียชีวิตเนื่องจาก ออกจากอาคารไม่ได้ เพราะประตูหนีไฟล็อค ทางหนีไฟถูกกีดขวาง ทางหนีไฟไม่เพียงพอ สับสนในทิศทางการอพยพ ทำให้การหนีไฟไม่ทัน จนกระทั่งเกิดการสำลักควันไฟ ขาดอากาศหายใจจนเป็นเหตูให้เสียชีวิตในที่สุด ประกอบกับที่อาคารไม่มีระบบควบคุมควันไฟ ทำให้ควันไฟได้แพร่กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียงหรือข้ามชั้นไปอย่างรวดเร็ว โดยไปตามช่องเปิดในแนวดิ่งที่ไม่ปิดกั้นด้วยวัสดุกันไฟลาม ไม่ว่าจะเป็นบันไดหนีไฟหรือช่องท่องานระบบ

                     ดังนั้นทางหนีไฟจึงถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาคาร จำเป็นต้องมีการออกแบบให้เพียงพอเหมาะสมต่อสภาพการใช้อาคาร ลักษณะของผู้ใช้อาคาร และเจ้าของอาคารต้องมีการดูแลรักษาอาคารและบำรุงรักษาอุปกรณ์ มีการตรวจสอบอาคารชุด ระบบความปลอดภัยให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้อาคารก็ต้องคำนึงถึงการปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้อาคารและความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปด้วย เช่น เมื่อเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยจากเดิมเป็นสำนักงานที่มีผู้ใช้อาคารจำนวนน้อย มาเป็นห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ มีจำนวนผู้ใช้อาคารเพิ่มมากขึ้น ก็ควรจะทบทวนเรื่องเส้นทางหนีไฟ ต้องจัดเตรียมให้เพียงพอเหมาะสม

                      ในส่วนของการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของอาคาร และให้คำแนะนำแก่เจ้าของ ผู้ครอบครองอาคารในการปรับปรุงแก้ไขอาคารให้มีความปลอดภัย ต่อผู้ใช้สอยอาคาร ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขมิใช่ทำการตรวจสอบหรือทดสอบการทำงานของระบบอุปกรณ์ ต่าง ๆ แต่เป็นการตรวจด้วยสายตาเท่านั้น ตรวจการใช้งานโดยการค้นหาสิ่งผิดปกติ หรืออาการที่บ่งชี้ถึงความไม่ปลอดภัยของโครงสร้างและระบบอุปกรณ์ของอาคารโดยสังเกตุพินิจ ตรวจสมรรถนะของระบบความปลอดภัยให้สามารถพร้อมใช้งาน แนะนำความปลอดภัยตามกฎหมายและมาตรฐานให้เจ้าของอาคาร กำหนดกรอบและแผนการบำรุงรักษา การซ่อมบำรุง และการทดสอบ กำหนดกรอบและแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้อาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่จำเป็นต่อการป้องกันอัคคีภัยและป้องกันอันตรายต่างๆทีมีผลต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากอุบัติภัยทางอาคาร อัคคีภัย การวิบัติของอาคารและเพื่อปกป้องผู้ใช้อาคาร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัยในอาคาร

หลักเกณฑ์การ ตรวจสอบอาคารชุด หอพัก หรือ ตรวจสอบอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

1. การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

1. มีการต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร
2. มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
3. มีการเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
4. มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
5. มีการชำรุดสึกหรอของอาคาร
6. มีการวิบัติของโครงสร้างของอาคาร
7. มีการทรุดตัวของฐานรากอาคาร

การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงทั้ง 7 ข้อข้างต้น สังเกตดังนี้
ก. ไม่มีร่องรอยของการเสียรูปองค์อาคาร
ข. ไม่มีร่องรอยการทรุดตัว แตกร้าว หรือผุกร่อน
ค. ไม่มีความเสี่ยงของการหลุด ตกหล่น ของส่วนประกอบอาคารและอุปกรณ์อื่นๆ
ง. รูปทรงอาคารอยู่ในลักษณะตั้งตรงแนวดิ่ง

2. การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

2.1 ลิฟต์และบันไดเลื่อน มีการตรวจและบำรุงรักษาเป็นประจำทุกปี
2.2 ระบบไฟฟ้า
– อุปกรณ์และสายไฟฟ้า ไม่อยู่สภาพเสี่ยงจากน้ำ กิ่งไม้สัมผัส และฉนวน ฉีกขาด
– มีการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สวิตช์ไฟฟ้าแรงปานกลางเป็นประจำ
– มีการตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นประจำ
– มีการตรวจสอบบำรุงรักษาแผงจ่ายไฟฟ้าเป็นประจำ
– มีการตรวจสอบบำรุงรักษาโคมไฟ เต้ารับไฟฟ้า และสายต่อพ่วงเป็นประจำ
– มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบป้องกันฟ้าผ่าเป็นประจำ
2.3 ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
– มีการตรวจสอบบำรุงรักษาถังเก็บน้ำประปาเป็นประจำ
– มีการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำประปาเป็นประจำ
– มีการตรวจสอบบำรุงรักษาท่อน้ำและวาล์วประปาเป็นประจำ
– มีการตรวจสอบบำรุงรักษาท่อน้ำเสียและอุปกรณ์ประกอบเป็นประจำ
–  มีการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงบ่อดักไขมันเป็นประจำ
– มีการตรวจสอบบำรุงรักษาถังและท่อจ่ายก๊าซในครัวร้านค้าเป็นประจำ

3. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ

3.1 มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำและมีสมรรถนะในการตรวจจับเพลิงไหม้และส่งสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัยได้อย่างทั่วถึงทั้งอาคาร
3.2 มีการตรวจสอบบำรุงรักษาทางหนีไฟและอุปกรณ์ประกอบเป็นประจำและมีสมรรถนะในการอพยพ ตลอดเส้นทางหนีไฟจนถึงทางสาธารณะภายนอกอาคาร
ก. ทางออกทุกทางไม่มีสิ่งกีดขวาง กุญแจ โซ่ ล็อกขณะที่มีคนเข้าไป ใช้บริการ กรณีล็อกประตู อุปกรณ์ล็อกทำงานด้วยไฟฟ้า
ข. อปุกรณ์บังคับประตูให้ปิดใช้งานได้ดีและมีอุปกรณ์เปิดบานประตูทั้งสองด้าน ไม่ถูกล็อก กรณีล็อกประตู อุปกรณ์ล็อกทำงานด้วยไฟฟ้า
ค. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาป้ายทางหนีไฟเป็นประจำ
ง. มีการตรวจสอบบำรุงรักษาโคมไฟฉุกเฉินเป็นประจำ
จ. มีการตรวจสอบทางปล่อยออกที่ชั้นพื้นดินให้มีความปลอดภัยขณะเกิดเพลิงไหม้เป็นประจำ
ฉ. มีการตรวจสอบแบบแปลนทางหนีไฟสอดคล้องกับสภาพอาคารในปัจจุบัน
3.3 มีการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงมือถือเป็นประจำ
3.4 มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบดับเพลิงเป็นประจำ รวมทั้งท่อยืน สายฉีดน้ำ และหัวรับน้ำดับเพลิง

4. การบริหารจัดการความปลอดภัย

4.1 มีการปรับปรุงแผนและขั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน
4.2 มีการซ้อมอพยพเป็นประจำและจัดให้มีผู้นำการอพยพให้เพียงพอ
4.3 มีการปฏิบัติและจดบันทึกงานบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

Home         

About       

ตรวจสอบอาคาร