ระบบประกอบอาคาร

ระบบประกอบอาคาร

บริการรับตรวจอาคาร คอนโด โรงงาน โรงแรม ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เพื่อยื่นขอใบรับรองการ ตรวจสอบอาคาร ร.1 ประจำปี ตรวจอาคาร ระบบประกอบอาคาร โดยวิศวกร เรามุ่งมั่นพัฒนาทีมงาน เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการทำงานเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดีที่สุด รวดเร็วตามแผนงาน ด้วยราคาที่เหมาะสม ควบคู่กับมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานวิศวกรรมและกฎหมายควบคุมอาคาร โดยมีเป้าหมายสูงสุดของการตรวจสอบสภาพอาคารเพื่อให้เกิดความความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย สุขภาพ และ ทรัพย์สิน โดยการตรวจสอบใหญ่จะเพิ่มรายละเอียดการตรวจและเพิ่มรายงานมากกว่าการตรวจสอบประจำปี แต่ไม่เพิ่มราคา

Add Friends 

การตรวจสอบอาคาร อุปกรณ์ของงานวิศวกรรมถือเป็นหัวใจสำคัญของงานในอาคาร ระบบประกอบอาคาร ประกอบด้วยระบบบริการและอำนวยความสะดวก ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ปกติมีราคาสูง ซึ่งเราจะต้องใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามกฏหมาย มาตรฐาน โดยการตรวจสอบนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การประเมินความสามารถในการทำงานของระบบต่างๆว่าอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ความสูญเสียต่อชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โดยเฉพาะอาคารที่มีคนเข้าไปใช้สอยเป็นจำนวนมากมีหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญคือ การสำลักควันไฟ เนื่องจากหนีออกนอกอาคารไม่ทัน ด้วยเหตุนี้อาคารต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีเส้นทางและสิ่งสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้สามารถอพยพออกจากอาคารได้อย่างทันท่วงทีและ ระบบประกอบอาคาร ที่ได้รับการบำรุงรักษาที่เหมาะสมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ทุกวันนี้ภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น หากอาคารใดขาดระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยที่ดี เมื่อเกิดภัยพิบัติอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายที่เพิ่มมากขึ้น ในทางกลับกัน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน
 • แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
 • แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร
 • แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
 • แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร

ระบบประกอบอาคาร

1 ระบบบริการและอำนวยความสะดวก

ผู้ตรวจสอบอาคารจะเข้าไปตรวจสอบในส่วนของสภาพอุปกรณ์ ประสิทธิภาพการใช้งาน การดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงที่ผ่านมา รวมถึงความปลอดภัยในการใช้งานต่างๆ
 • ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน
 • ระบบไฟฟ้า
 • ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
ผู้ตรวจสอบไม่ต้องตรวจสอบในลักษณะดังนี้
 • วัดหรือทดสอบแผงสวิตช์ที่ต้องใช้สายวัดสัมผัสกับบริภัณฑ์ในขณะที่แผงสวิตช์นั้นมีไฟหรือใช้งานอยู่
 • ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
 • ถอดออกหรือรื้อบริภัณฑ์ไฟฟ้า นอกจากเพียงเปิดฝาแผงสวิตช์แผงควบคุมเพื่อตรวจสภาพบริภัณฑ์

2 ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

เป็นระบบที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของผู้ที่ใช้อาคารและผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณข้างเคียง โดยปกติผู้ตรวจสอบอาคารจะตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ประสิทธิภาพการจัดการและการทำงานของระบบที่สำคัญจะต้องไม่สร้างมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 • ระบบประปา
 • ระบบระบายน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบระบายน้ำฝน
 • ระบบจัดการมูลฝอย
 • ระบบระบายอากาศ
 • ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
ผู้ตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมดังนี้
 • สภาพทางกายภาพและการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • ความสะอาดของถังเก็บน้ำประปา

3 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

อัคคีภัย เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่่เราไม่รู้ตัว อีกทั้งยังสร้างความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สินและความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบอย่างสูง ด้วยเหตุนี้อาคารต่างๆจึงจำเป็นต้องตรวจสอบระบบดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่เกิดเหตุการณ์จริง ทั้งในแง่ของการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
 • เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
 • ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน
 • ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
 • ระบบลิฟต์ดับเพลิง
 • ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
 • ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง
 • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
 • ระบบป้องกันฟ้าผ่า
บันไดหนีไฟ ทางหนีไฟ เครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางฉุกเฉิน
 • ตรวจสอบสภาพราวจับและราวกันตก
 • ตรวจสอบความส่องสว่างของแสงไฟบนเส้นทาง
 • ตรวจสอบอุปสรรคสิ่งกีดขวางตลอดเส้นทาง จนถึงเส้นทางออกสู่ภายนอกอาคาร
 • ตรวจสอบการปิด-เปิดประตู ตลอดเส้นทาง
 • ตรวจสอบป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์
ระบบป้องกันฟ้าผ่า
 • ตรวจสอบระบบตัวนำล่อฟ้า ตัวนำต่อลงดิน ให้ครอบคลุมครบถ้วน
 • ตรวจสอบระบบรากสายดิน
 • ตรวจสอบจุดต่อประสานศักย์
 • ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงและการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา

การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง

ความมั่นคงและความแข็งแรงของอาคารเป็นสิ่งสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะผู้ใช้อาคารเพราะหากอาคารขาดความแข็งแรงปลอดภัย จะทำให้อาคารโค่น ทรุดและพังทลายลงมาในที่สุด ซึ่งสาเหตุที่ทำให้โครงสร้างของอาคารพังเสียหายนั้น อาจเกิดได้จากการที่อาคารดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว การต่อเติมดัดแปลงอาคาร การขาดการบำรุงรักษา เป็นต้น
ผู้ตรวจสอบอาคารจะตรวจสอบและพิจารณาตามสภาพที่เห็นและการใช้งาน หากว่าโครงสร้างอาคารมีการเสื่อมสภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ก็จะให้เจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลอาคารจัดการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
 • ผู้ตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบตามรายละเอียดดังนี้ ส่วนของฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบโครงหลังคา
 • สภาพการใช้งานตามที่เห็น การสั่นสะเทือนของพื้น การแอ่นตัวของพื้น คาน หรือตง และการเคลื่อนตัวในแนวราบ
 • การเสื่อมสภาพของโครงสร้างที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของระบบโครงสร้างอาคาร
 • ความเสียหายและอันตรายของโครงสร้าง เช่น ความเสียหายเนื่องจากอัคคีภัย ความเสียหายจากการแอ่นตัวของโครงข้อหมุน และการเอียงตัวของผนังเป็นต้น

โครงสร้างอาคารทางกายภาพ (Geometry Survey)

เป็นการตรวจสอบเบื้องต้น เป็นการตรวจสอบสภาพทางกายภาพด้านนอกและโดยรอบอาคารในส่วนที่มองเห็น การสำรวจหากพบความผิดปกติของอาคาร จะต้องมีการบันทึก ตรวจสอบวัดขนาดของอาคาร ตำแหน่งและรูปตัดของโครงสร้างหลักอาคาร เช่น เสา คาน พื้น โครงหลังคา เพื่อให้สามารถจัดทำแบบสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น
1 ตรวจสอบโครงสร้างอาคารเบื้องต้นด้วยสายตา (Visual Inspection)
เป็นการสำรวจเบื้องต้น โดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การสำรวจใช้วิธีเดินสำรวจพื้นที่จริง โดยตรวจสอบด้วยสายตาของวิศวกรเพื่อหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น เช่น ร่องรอยการแตกร้าวของผนังหรือส่วนโครงสร้างอาคาร ความผิดปกติของระดับพื้น วงกบประตู หน้าต่าง
2 ตรวจหารอยแตกร้าวของอาคาร (Visual Cracks)
รอยร้าวเป็นร่องรอยแสดงถึงความผิดปกติหรือความเสียหายของอาคาร เมื่อมีการพบรอยแตกร้าว ต้องมีการตรวจสอบโดยละเอียดถึงสาเหตุที่มาของรอยร้าว หากพบรอยแตกร้าวหลายรอยและหลายตำแหน่ง ต้องมีการเขียนแบบแสดงตำแหน่งของรอยร้าวเรียกว่า Crack Mapping เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดรอยแตกร้าวดังกล่าว
3 ตรวจวัดค่าการทรุดตัวของอาคาร (Leveling Survey)
เมื่อพบรอยแตกร้าว สาเหตุหลักมักจะเกิดจากการทรุดตัวของโครงสร้าง ดังนั้นวิศวกรจึงมักกำหนดให้ทำการตรวจสอบค่าระดับด้วยกล้องระดับ การตรวจสอบจะทำการวัดระดับพื้นที่ ระดับชั้นล่างสุด วัดค่าเป็นจุดๆกระจายเต็มพื้นที่ตรวจสอบและเพื่อความชัดเจนมักจะแสดงการทรุดตัวในรูปแบบสามมิติ หรือแสดงรูปตัดอาคารด้านที่มีปัญหาทรุดตัว เมื่อได้ค่าระดับของอาคาร จะทำให้ทราบว่าอาคารเกิดการทรุดตัวตำแหน่งใดบ้างและทรุดตัวต่างกันมากเพียงใด ซึ่งทำให้สามารถประเมินได้ว่าฐานรากตำแหน่งใดเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้น

 

Home          

 

About         

ตรวจสอบอาคาร