About

วิศวกรรมอาคาร

          บริการรับตรวจอาคาร คอนโด โรงงาน โรงแรม ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เพื่อยื่นขอใบรับรองการ ตรวจสอบอาคาร ร.1 ประจำปี โดยวิศวกร เรามุ่งมั่นพัฒนาทีมงาน เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการทำงานเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดีที่สุด รวดเร็วตามแผนงาน ด้วยราคาที่เหมาะสม ควบคู่กับมาตรฐานความปลอดภัย วิศวกรรมอาคาร มาตรฐานวิศวกรรมและกฎหมายควบคุมอาคาร โดยมีเป้าหมายสูงสุดของการตรวจสอบสภาพอาคารเพื่อให้เกิดความความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ และ ทรัพย์สิน โดยการตรวจสอบใหญ่จะเพิ่มรายละเอียดการตรวจและเพิ่มรายงานมากกว่าการตรวจสอบประจำปี แต่ไม่เพิ่มราคา

              การตรวจอาคารเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารและเจ้าของอาคาร ตรวจสอบความปลอดภัยใช้งานอาคาร วิศวกรรมอาคาร โดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกรและได้รับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบอาคารจากกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจมาตรฐานความปลอดภัยใช้งานอาคาร วิศวกรรมอาคาร และกฏหมาย

            บริษัทฯจดทะเบียนนิติบุคคลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนเลขที่ 0-1055-61189-48-3 ผู้ได้รับใบอนุญาติจากสภาวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล เลขทะเบียน 1466/61 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล จากสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ น.0299/2562 วิศวกรรมอาคาร

ข้อมูลประกอบการเสนอราคา ตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

1. ชื่อ-ที่อยู่ นิติบุคคลอาคารชุด หรือ ชื่อ-ที่อยู่ อาคาร / โรงงาน / โรงแรม
2. จำนวนอาคารที่ต้องการตรวจสอบ
3. จำนวนชั้น, จำนวนห้อง (กรณีอาคารชุด), พื้นที่รวมของแต่ละอาคาร (ตารางเมตร)
4. จำนวนบันไดต่อเนื่องที่นำคนออกสู่ชั้นพื้นดิน ของแต่ละอาคารมี 2 หรือ 3 หรือ 4 บันได (ไม่รวมบันไดลานจอดรถ)
5. จำนวน Fire Pump, Generator, Pressurize Fan (ถ้ามี)
6. เป็นการตรวจสอบใหญ่ หรือ การตรวจสอบประจำปีครั้งที่เท่าไร (1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4)
7. สำเนาหรือภาพถ่าย ใบ ร.1 ของอาคาร (ถ้ามี)
8. สำเนาหรือภาพถ่าย ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (ถ้ามี)

ขอข้อมูลเท่าที่มีครับ

ติดต่อสอบถาม ขอใบเสนอราคาตรวจสอบอาคาร 

 

หรือ ติดต่อสอบถาม

Tel : 092-661-9625

หรือ เพิ่มเพื่อน LINE จากเบอร์โทร

หรือ LINE กรณ์ : Add Friends 

หรือ ติดต่อสอบถามทางเมล ซีเคนโซ

Email : info@ckenso.com   

Tel : 061-545-6926

ขอบเขตและลักษณะการตรวจสอบอาคาร

ผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ ตรวจตรา ตรวจสอบ ทดสอบ สังเกต และทำรายงาน สภาพความปลอดภัยของอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรงและระบบประกอบอาคารต่างๆ ของอาคาร เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารและพนักงานดับเพลิง ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบตามหลักวิชาชีพและตามมาตรฐาน วิศวกรรมอาคาร ที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศและตามกฏหมายควบคุมอาคาร

ผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบสภาพอาคารและระบบประกอบอาคาร ด้วยสายตาและประสาทสัมผัสอื่นๆ หรือตรวจสอบด้วยเครื่องมือพื้นฐานทั่วไปที่มิใช่เครื่องมือพิเศษเฉพาะเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน แล้วให้จัดทำรายงานการตรวจสอบพร้อมทั้งบันทึกภาพ ข้อมูล รายละเอียด ต่างๆที่ตรวจสอบ พร้อมทำการประเมินผลและสรุปผลการตรวจสอบรวมทั้งข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุงในเรื่องของความปลอดภัยอาคาร เพื่อให้เจ้าของอาคารรับทราบและดำเนินการวางแผนการบริหารจัดการและหรือวางแผนการเงิน เพื่อปรับปรุงสภาพความปลอดภัยอาคารตามแผนที่กำหนดโดยกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงไว้อย่างชัดเจน

ในการตรวจสอบอาคารตามกฏหมาย สิ่งที่ผู้ตรวจสอบอาคารต้องยึดถือเป็นหลักสำคัญประการแรกคือ กฏหมายควบคุมอาคาร เนื่องจากกฏหมายควบคุมอาคารเป็นกฏหมายที่จะกำหนดว่าอาคารที่ตรวจสอบต้องมีลักษณะของอาคารและระบบความปลอดภัยเพียงใด โดยผู้ตรวจสอบอาคารต้องพิจารณาจากเอกสารของอาคารที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น คือใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) หรือ ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ แบบ ยธ.6 (พื้นที่ต่างจังหวัด) หรือแบบ กทม.6 (พื้นที่ กทม.) ว่าอาคารได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในครั้งแรกในปีใดซึ่งจะเป็นข้อกำหนดว่าอาคารที่ตรวจสอบต้องถูกบังคับโดยกฏหมายควบคุมอาคารฉบับใด

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมมีผลกระทบมากขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ประโยชน์ในการอยู่อาศัยและประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกันเพิ่มมากขึ้น สมควรกำหนดระบบการระบายนํ้าและการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเกี่ยวกับการสาธารณสุข บำบัดน้ำเสีย และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกัน เพื่อลดปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้น การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองในประเทศไทย จะมีการพัฒนาอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำลำคลอง โดยอาศัยน้ำในแหล่งน้ำ ทั้งในการอุปโภค บริโภค การคมนาคม ตลอดจนใช้เป็นแหล่งรองรับน้ำเสียด้วย ปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังประสบอยู่ในปัจจุบันที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสารพิษ และปัญหาของระบบนิเวศ ซึ่งปัญหาที่สำคัญเหล่านี้มาจากปัญหาย่อยๆหลายปัญหา เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น ซึ่งการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคน

มลพิษทางสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น น้ำ อากาศ ดิน เป็นต้น มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มากมาย แต่การใช้ประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทำให้เกิดมลพิษขึ้นในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ มลพิษทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง สภาวะที่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติถูกปะปนหรือปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรก สิ่งแปลกปลอม หรือสารมลพิษ ทำให้มีลักษณะหรือสมบัติแตกต่างไปจากเดิมหรือจากธรรมชาติ โดยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลง ยังผลให้ใช้ประโยชน์ได้น้อยหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย และมีผลเสียต่อสุขภาพ มลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และมลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

มลพิษทางน้ำ

มลพิษทางน้ำ (Water pollution) เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหามลพิษอื่นๆปัญหามลพิษทางน้ำมักเกิดกับเมืองใหญ่ๆแหล่งน้ำที่สำคัญของประเทศถูกปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรกและสารมลพิษต่างๆทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้เต็มที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม สาเหตุของการเกิดมลพิษทางน้ำ ส่วนใหญ่เกิดจากน้ำทิ้งจากที่อยู่อาศัย ซึ่งมักจะมีสารอินทรีย์ปนเปื้อนมาด้วย น้ำทิ้งดังกล่าวมักเป็นสาเหตุของการที่น้ำมีสีดำ และมีกลิ่นเน่าเหม็น น้ำที่มีสารพิษตกค้างอยู่ เช่น น้ำจากแหล่งเกษตรกรรมที่มีปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช น้ำทิ้งที่มีโลหะหนักปนเปื้อนจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น สารเหล่านี้จะถูสะสมในวงโคจรโซ่อาหารของสัตว์น้ำ และมีผลต่อมนุษย์ภายหลัง

 

 Home     

ตรวจสอบอาคาร    

ตรวจสอบอาคารชุด